OBCHODNÉ PODMIENKY 

prevádzkovateľa internetovej stránky JOGAHUNTER.SK

Prevádzkovateľ služby:  s-kontrakt, s.r.o. (ďalej len ako “Prevádzkovateľ”)

So sídlom:  Ľuda Zúbka 2, Bratislava-Dúbravka 841 01

IČO:

35731389

pre poskytovanie služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.jogahunter.sk

Tel. kontakt pre obchodné podmienky a reklamačný poriadok: +421 902 549 264

Kontaktná e-mailová adresa: info@jogahunter.sk

ORGÁN DOZORU:

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Bratislavský kraj je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 159
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104
fax č.: 02/58272 170

Web: http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom stránky www.jogahunter.sk (ďalej len „Stránka“) zabezpečenie prezentácie/reklamy/propagácie inzerenta ako joga inštruktora alebo inzerenta, ktorý chce propagovať joga štúdium/joga inštruktora/event/festival/workshop/retreat/pobyt/prednášku/kurz/školenie (ďalej len ako “Užívateľ”) v podobe bezplatného alebo plateného záznamu na Stránke (ďalej ako “Záznam”) podľa výberu konkrétneho balíčku špecificky vytvorených pre rôzne subjekty: inštruktor jogy, joga štúdio, osoba organizujúca event/festival/retreat/pobyt/workshop/prednášku/kurz/školenie (ďalej len „Služba/Služby“).

Prevádzkovateľ pre Usporiadateľov sprostredkúva predaj vstupeniek na podujatie.

Usporiadatelia, prostredníctvom s-kontrakt, s.r.o. využívajú internetovú stránku www.jogahunter.sk a informačný, predajný a rezervačný systém Jogahunter.

Prostredníctvom systému Jogahunter, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.jogahunter.sk  ako aj prostredníctvom predajných miest, sa umožňuje všetkým záujemcom o Podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych podujatiach, a následná realizácia sprostredkovaného predaja vstupeniek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek na záujemcom vybrané Podujatia.

Podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich Usporiadatelia zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.

Usporiadateľ je osoba usporadúvajúca, prevádzkujúca alebo organizujúca Podujatie, resp. sprostredkovávajúca konanie Podujatia (v texte len „Usporiadateľ“), a ktorá je s s-kontrakt, s.r.o. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom s-kontrakt, s.r.o. sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatie a výkon iných s tým súvisiacich činností v rozsahu udeleného plnomocenstva.

Tieto obchodné podmienky dostupné na Stránke (ďalej len „Podmienky“) predstavujú úplný zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom Stránky a Vami ako Užívateľom Služby/Stránky. Návštevou Stránky a používaním Služby beriete na vedomie a súhlasíte s týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami (alebo ich ktoroukoľvek časťou), nemali by ste využívať ponúkanú Službu/ Stránku.

 1. Objednávka Služby

K objednávke Služby dochádza formou online vytvorenia Záznamu Služby cez systém nachádzajúci sa na Stránke.

Po vykonaní Záznamu bude Užívateľ povinný uhradiť platbu za Službu („ďalej len „Platba“). Úhradu Platby je možné realizovať bankovým prevodom alebo pomocou platobnej bárny GoPay. Vykonaním Platby súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti zabezpečujúcej platobnú bránu vzťahujúcimi sa na realizovanie online bankových prevodov cez platobnú bránu a zaväzujete sa ich dodržiavať.

 

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na Predajných miestach s-kontrakt, s.r.o. a na internetovej stránke www.jogahunter.sk. Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení.

 1. Osobitné požiadavky pre Užívateľa

 

Za účelom možnosti využívania Služieb vyhlasujete a zaväzujete sa, že:

 • nie ste vylúčený z používania Služieb na základe konania v rozpore s týmito Podmienkami;
 • nebudete používať Stránku v rozpore s právami duševného vlastníctva,
 • nebudete zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa do obsahu Stránky,
 • nebudete zasahovať akýmkoľvek spôsobom do bezpečnosti Stránky,
 • používate Vaše pravé meno a priezvisko a v prípade objednania Služby v prospech tretej osoby, všetky údaje, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, sú pravdivé, úplné a nezavádzajúce;
 • využívaním Služby neporušujete akékoľvek práva tretích osôb (vrátane práv duševného vlastníctva);
 • počas využívania Služby nebudete konať spôsobom, ktorý by porušoval alebo inak nevhodne zasahoval do práv tretích osôb, ich obchodného alebo iného tajomstva, osobnostných práv, súkromia, alebo spôsobom, ktorý by porušoval alebo navádzal na porušovanie právnych predpisov alebo spôsobom, ktorý by bol urážajúci, nemravný alebo inak nevhodný;
 • počas využívania Služby nebudete konať podvodne, zavádzajúco, klamlivo, vulgárne, násilne alebo obscénne a nebudete propagovať pornografiu, diskrimináciu, rasizmus, náboženskú neznášanlivosť, obťažovanie alebo nenávisť voči akejkoľvek osobe;
 • počas využívania Služby nebudete akokoľvek ponúkať/prezentovať sexuálne služby alebo akúkoľvek inú nelegálnu aktivitu;
 • nebudete akokoľvek zasahovať do hardvéru alebo softvéru, prostredníctvom ktorého dochádza k poskytovaniu Služby, ani nebudete akokoľvek šíriť vírusy a malvér v súvislosti so Stránkou a využívaním Služby alebo akokoľvek narušovať ich bezpečnosť;
 • nebudete šíriť/sprístupňovať alebo akokoľvek poskytovať informácie, ktoré môžu byť chránené v súvislosti s využívaním Služby a návštevou Stránky;
 • nebudete konať spôsobom, aby ste s vyhli povinnosti platby za Službu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje výlučné právo rozhodnúť o tom, či Vaše správanie akokoľvek spadá pod vyššie uvedené kategórie alebo iné ustanovenia týchto Podmienok a okamžite pozastaviť/ukončiť Vaše využívanie Služby bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu voči Vám.

 

Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste alebo priamo v systéme Jogahunter prostredníctvom internetovej stránky www.jogahunter.sk. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Odporúčame, aby Majiteľ vstupenky mal registráciu na internetovej stránke www.jogahunter.sk. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť Usporiadateľom alebo tretími osobami (spracovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. s-kontrakt, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonných a iných povinností spracovateľa osobných údajov, pokiaľ ním nie je s-kontrakt, s.r.o. alebo ním poverený subjekt.

 

 1. Všeobecné podmienky poskytovania Služby (výhrady a vylúčenie zodpovednosti)

Používaním Stránky a Služby beriete na vedomie a súhlasíte, že:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v Zázname, prípadne Záznam vôbec nezverejniť, prípadne Záznam odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami jogahunter.sk alebo dobrými mravmi.

Prevádzkovateľ má právo zmazať Záznam, pokiaľ je Záznam vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text Záznamu alebo Záznam budí dojem, že Užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať Záznam aj pri podozrení, že Záznam odporuje podmienkam jogahunter.sk.

Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť Záznam odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom Zázname.

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi Užívateľom a záujemcom o služby Užívateľa a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, zaplatenie služieb Užívateľa ponúkaných prostredníctvom Stránky, nezodpovedá za neúčasť na workshope/retreate Užívateľa a pod.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Užívateľov Stránky ani za spôsob akým Stránku využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služby Užívateľom či treťou osobou.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním Služby. Nezodpovedá za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania Služby alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Užívateľzodpovedá za to, že obsahom Záznamu a/alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k Záznamu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany Užívateľa nezodpovedá.

Za obsah Záznamu zodpovedá Užívateľ. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Záznamu. Užívateľ je povinný pri zadávaní Záznamu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy Slovenskej republiky.

V prípade, že Užívateľ pripojí k Záznamu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženia Záznamu na Stránku či v rámci mobilnej aplikácie Prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenia Záznamu na Stránke či v rámci mobilnej aplikácie a k spôsobom použitia v súlade s určením Stránky a mobilné aplikácie a v súlade s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť výšku platby za Službu (pro futuro) a takto aktualizovanú cenu za Službu zverejniť na Stránke.

Prístup na Stránku a jej používanie (a využívanie jej obsahu) je na Vaše vlastné riziko a zodpovednosť. Prevádzkovateľ môže pridávať, upravovať alebo mazať obsah zo Stránky kedykoľvek podľa vlastného uváženia.

s-kontkrakt, s.r.o. na základe zmluvy uzavretej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatie v mene Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od záujemcov o Podujatie finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek na Podujatie. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.jogaunter.sk vstupuje Majiteľ vstupenky vo vzťahu k Podujatiu do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú prístupné na Predajných miestach a na internetovej stránke www.jogaunter.sk  . Informácie o Usporiadateľoch sú prístupné na Predajných miestach a na internetovej stránke www.jogaunter.sk  . Obchodné meno Usporiadateľa je záujemcovi o Podujatie/Majiteľovi vstupenky poskytnuté tiež na Predajných miestach kedykoľvek na požiadanie, aj pred zakúpením Vstupenky. Zmluva medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia, resp. vysporiadania nárokov z nej plynúcich.

4.2. Za zmenu Podujatia zodpovedá Usporiadateľ. s-kontkrakt, s.r.o.. nie je Usporiadateľmi splnomocnený prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek na Podujatia a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky môžu upravovať okrem týchto VOP aj iné Podmienky usporiadateľa.

4.3. s-kontkrakt, s.r.o. vychádza pri informáciách o Podujatiach zverejnených na www.jogaunter.sk  a na Predajných miestach, zo zdrojov poskytnutých zo strany Usporiadateľov Podujatí. Pokiaľ má s-kontkrakt, s.r.o. informácie od Usporiadateľov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu www.jogaunter.sk .

4.4. s-kontkrakt, s.r.o. je prevádzkovateľom internetovej stránky www.jogaunter.sk , a Majiteľom vstupenky alebo záujemcom o Podujatie umožňuje prístup k tejto internetovej stránke a tým aj k systému Jogahunter, vrátane vykonania registrácie na tejto internetovej stránke.

PREVÁDZKOVATEĽ NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA UJMU AKEJKOĽVEK POVAHY VYPLÝVAJÚCU Z PRÍSTUPU NA STRÁNKU, JEJ POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ JU Z DÔVODU CHÝB ALEBO NEDOSTATKOV V JEJ OBSAHU. ZA UJMU SA PRE ÚČELY TÝCHTO PODMIENOK POVAŽUJE PREDOVŠETKÝM, AVŠAK NIELEN, STRATA, POŠKODENIE ALEBO NÁKLADY SPÔSOBENÉ VÍRUSMI, KTORÉ NAPADLI VÁŠ POČÍTAČ, INÉ ZARIADENIE, SOFTVÉR ALEBO DÁTA V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM SLUŽBY/STRÁNKY.

PREVÁDZKOVATEĽ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÁVNY VZŤAH MEDZI UŽÍVATEĽOM A SPOLOČNOSŤOU V SÚVISLOSTI S VYKONÁVANÍM PLATIEB (PROSTREDNÍCTVOM ONLINE PLATOBNEJ BRÁNY). ZAVÄZUJETE SA, ŽE PREVÁDZKOVATEĽA ODŠKODNÍTE ZA AKÚKOĽVEK UJMU, ŠKODU ALEBO STRATU, VRÁTANE SÚVISIACICH NÁKLADOV, KTORÁ MU VZNIKNE V DÔSLEDKU VÁŠHO VYUŽÍVANIA SLUŽBY/STRÁNKY ALEBO PORUŠENIA TÝCHTO PODMIENOK.

 

 1. Odstúpenie od Služby

 

Vytvorením Záznamu beriete na vedomie a súhlasíte, že so Službou sa začalo s Vaším výslovným súhlasom. Užívateľ má právo odstúpiť od Služby bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa vytvorenia Záznamu táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty. Užívateľ svoje právo odstúpiť od Služby uplatňuje nasledovne:

 1. a) písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa uvedenej vyššie alebo
 2. b) e-mailom na adrese info@jogahunter.sk

V prípade, že Užívateľ svoje právo odstúpiť od Služby uplatní, Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz Záznamu zo Stránky, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy Užívateľ uplatnil.

Užívateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 3. c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 4. d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 7. g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 8. h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 9. i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 10. j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 11. Reklamácie

 

Užívateľ, ktorý je spotrebiteľ, je v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) oprávnený uplatniť reklamáciu poskytnutej Služby u Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy na info@jogahunter.sk. V takom prípade bude Užívateľ poučený o svojich právach a reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu (najneskôr však v lehote 30 dní) a to spôsobom podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa. Užívateľ súhlasí, že písomnosti týkajúce sa vybavovania reklamácie budú doručované, resp. môžu mať formu výlučne elektronickej komunikácie. UŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE A SÚHLASÍ, ŽE REKLAMÁCIA SA NEMÔŽE VZŤAHOVAŤ NA PRÍPADY, PRE KTORÉ JE PODĽA TÝCHTO PODMIENOK ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY AKOKOĽVEK PRIAMO ALEBO NEPRIAMO VYLÚČENÁ.

 

V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke www.jogahunter.sk, . V prípade, ak bude vstupné vrátené prostredníctvom s-kontrakt, s.r.o, bude informácia o tom, že s-kontrakt, s.r.o., je splnomocnená Usporiadateľom na vrátenie vstupného v oznámení na internetovej stránke www.jogahunter.sk,, v časti „Zmeny a zrušenia“. Majiteľ vstupenky v takom prípade zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu info@jogahunter.sk K žiadosti o vrátenie peňazí, ak bola úhrada realizovaná cez internet, je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade (detail platby), Vstupenky a číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené Podujatie uhradiť.  V prípade, ak peniaze príde vyzdvihnúť iná osoba ako Majiteľ vstupenky, je potrebné s-kontrakt, s.r.o predložiť písomné splnomocnenie od Majiteľa vstupenky na prevzatie peňažných prostriedkov. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom (s-kontrakt, s.r.o nebude splnomocnená na vrátenie vstupného), zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.

s-kontrakt, s.r.o. nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie, zmluvný vzťah (vo vzťahu ku konkrétnemu Podujatiu) je uzavretý medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby spojené s dodaním Vstupenky, ako je poštovné a balné a pod.

Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

Zaslanie žiadosti o vrátenie vstupného nepredstavuje uplatnenie reklamácie (Reklamačný poriadok) týchto VOP.

 1. Právo duševného vlastníctva

 

Obsah tejto Stránky vrátane (ale nie iba) textu, designu, obrázkov a súborov je podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), predmetom autorskoprávnej ochrany. V tejto súvislosti sa zaväzujete, že nebudete kopírovať, zobrazovať, sťahovať, distribuovať, upravovať, reprodukovať, ďalej uverejňovať žiadne informácie, text ani dokumenty obsiahnuté na tejto Stránke (ani žiadnu ich časť) ani vytvárať odvodené dielo na nej založené, bez výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Okrem toho, názov  a prípadná ochranná známka (logo) Prevádzkovateľa sa nesmú používať bez písomného predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa. V opačnom prípade porušenie tejto povinnosti zakladá porušenie podľa Autorského zákona, prípadne iných právnych predpisov (vrátane z oblasti trestného práva) so všetkými s tým súvisiacimi dôsledkami. Jogahunter je vlastníctvom Prevádzkovateľa a bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu nemôže byť akokoľvek kopírované alebo iným spôsobom využité alebo registrované ako právo duševného vlastníctva. V prípade porušenia tejto povinnosti sa zaväzujete nahradiť Prevádzkovateľovi všetku ujmu a poskytnúť mu primerané zadosťučinenie.

 1. Rozhodné právo

 

Tieto Podmienky a vzťahy v nich opísané sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Využívaním Služby/Stránky beriete na vedomie a súhlasíte, že akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s týmito Podmienkami budú konečným spôsobom riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky.

 1. Osobitné ustanovenia pre Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom (alternatívne riešenie sporov)

 

Užívateľ, ktorý sa pri využívaní Služby považuje v zmysle príslušných právnych predpisov za spotrebiteľa, je povinný prostredníctvom osobitnej poznámky/informácie najneskôr pri tvoreni Záznamu informovať Prevádzkovateľa, že je spotrebiteľom. V prípade porušenia tejto povinnosti sa Užívateľ bude považovať za osobu odlišnú od spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety a berie na vedomie a súhlasí, že v takom prípade stratí právo na akékoľvek nároky, ktoré by mu inak vyplývali z jeho postavenia. V prípade sťažnosti/sporu, ak Prevádzkovateľ neodpovie žiadateľovi do 30 dní od doručenia žiadosti alebo ak odmietne spor riešiť, Užívateľ, ktorým je spotrebiteľ, je oprávnený iniciovať konanie pred príslušným orgánom podľa zákona o riešení sporov. Požiadavky takej žiadosti sú uvedené v zákone o riešení sporov a na žiadosť Užívateľa mu môžu byť zo strany Prevádzkovateľa poskytnuté.Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom a Prevádzkovateľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Prevádzkovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Užívateľ (spotrebiteľ) obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.skUžívateľ (spotrebiteľ) sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soiUžívateľ (spotrebiteľ) môže spor medzi ním a Prevádzkovateľom riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Užívateľ (spotrebiteľ) sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 1. Záverečné ustanovenia

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek (bez predchádzajúceho upozornenia) upraviť tieto Podmienky, prerušiť poskytovanie Služby/prevádzku Stránky na základe jeho výlučnej vôle. V prípade úpravy týchto Podmienok Prevádzkovateľ o tom informuje na Stránke. Používaním Stránky alebo využívaním Služby v takom prípade súhlasíte s upravenou verziou Podmienok a stávajú sa pre Vás záväznými. V opačnom prípade môžete ukončiť využívanie Stránky/Služby.

V prípade akýchkoľvek návrhov/otázok/pripomienok nás prosím kontaktuje na nasledovnej e-mailovej adrese: info@jogahunter.sk. Poskytnutím návrhu/otázky/pripomienky súhlasíte, že tieto sa stanú vlastníctvom Prevádzkovateľa a je s nimi oprávnený ďalej slobodne nakladať a povinnosti z týchto Podmienok môžete postúpiť/previesť na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

V prípade, ak bude akékoľvek ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nebude mať vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Prevádzkovateľ v takom prípade nahradí dané ustanovenie novým ustanovením, ktoré sa najviac približuje zmyslu a účelu pôvodného ustanovenia.

Tieto Podmienky sú platné počas celého obdobia využívania Služby/Stránky a záväzky z nich vzniknuté môžu vzhľadom na svoj charakter pretrvávať aj po skončení využívania Služby.

Na vzťahy neupravené objednávkou Služby a týmito Podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Užívateľ, ktorý je zároveň spotrebiteľom vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.10.2018.